STUDIO 7 HOT SHORTS NYLON/LYCRA ADULT ADS02

Nylon / LYCRA, v-band front